HomeΗ ΕΝΩΣΗΚαταστατικό

Καταστατικό

Αριθμός απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για την ίδρυση της Ένωσης: 4098/2011 - 25-11-2010

ΑΡΘΡΟ 1 - ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ
1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» με έδρα την Αθήνα (οδός Παπαναστασίου 49, 10445 Κ. Πατήσια).
2. Η Ένωση έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» και στη μέση τη Νίκη του Παιωνίου.

ΑΡΘΡΟ 2 - ΣΚΟΠΟΙ
Σκοποί της Ένωσης είναι:
1. Η προαγωγή της παρεχόμενης καλλιτεχνικής παιδείας στην εκπαίδευση και η ανάπτυξη νέων διδακτικών μεθόδων για τη διδασκαλία της τέχνης.
2. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών της σε κάθε τομέα του κοινωνικού βίου και ειδικά η διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας στα σχολεία.
3. Η ευρύτερη προβολή του καλλιτεχνικού έργου των μελών της Ένωσης, τόσο του ατομικού έργου που επιτελούν ως καλλιτέχνες, όσο και ως εκπαιδευτικοί με στόχο την αισθητική καλλιέργεια μαθητών και κοινού.
4. Η ανάπτυξη της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών της Ένωσης και η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας με τους άλλους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Επίσης η διεύρυνση του διαλόγου και της ανταλλαγής απόψεων με άλλες ενώσεις καλλιτεχνικές και μη, που έχουν παρόμοιους σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΕΣΑ
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της:
1. Η Ένωση συνεργάζεται με τους φορείς ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ, ΕΕΤΕ. Επίσης με άλλους επιστημονικούς φορείς της χώρας και του εξωτερικού που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. Ενημερώνει γενικά τα αρμόδια υπουργεία και τους εκπαιδευτικούς φορείς για τα προβλήματα των καλλιτεχνών εκπαιδευτικών.
2. Ενημερώνει ευρύτερα την κοινή γνώμη για τη σημασία της καλλιτεχνικής παιδείας και για τη σχετική κατάσταση στην εκπαίδευση. Επίσης δραστηριοποιείται προς κάθε κατεύθυνση ώστε να γίνει πλέον αντιληπτή απ’ όλους τους νέους μας η μεγάλη σημασία και αναγκαιότητα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
3. Εκδίδει θεωρητικά κείμενα εικαστικών καλλιτεχνών, ετήσια επιθεώρηση και εποπτικό υλικό με σκοπό την αναβάθμιση του μαθήματος. Επίσης παντός είδους ενημερωτικά έντυπα για την προώθηση των αιτημάτων των καλλιτεχνών εκπαιδευτικών.
4. Διοργανώνει και πραγματοποιεί συνέδρια, επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις, στην έδρα της καθώς και στην περιφέρεια.
5. Χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο που κρίνεται αναγκαίο για την προώθηση των σκοπών της και κινητοποιείται για την εκπλήρωση των αιτημάτων του κλάδου.

ΑΡΘΡΟ 4 - Α. ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ - Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α. ΠΟΡΟΙ
1. Οι πόροι της Ένωσης διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.
α) Τακτικοί πόροι της Ένωσης είναι το δικαίωμα εγγραφής που ανέρχεται στο ένα πέμπτο (1/5) της ετήσιας συνδρομής, και η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.
β) Έκτακτοι πόροι της Ένωσης είναι έκτακτες εισφορές των μελών που καθορίζονται με απόφαση της Γ.Σ. Το προϊόν από επιστημονικές εκδόσεις, που θα αποφασίζονται σύμφωνα με τους σκοπούς της Ένωσης. Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις (όπως εκθέσεις, διοργανώσεις εορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων).
2. Κάθε ποσό που προέρχεται από δωρεές, κληροδοσίες ή και χορηγίες, για την αποδοχή των οποίων απαιτείται απόφαση του Δ. Σ. και με την προϋπόθεση ότι δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης.

Β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

1. Οι καταβολές των δικαιωμάτων και των λοιπών εσόδων της Ένωσης αποδεικνύονται με αποδείξεις τυπωμένες κατ’ αύξοντα αριθμό σε δύο αντίγραφα (διπλότυπες), που προσυπογράφονται από τον καταβάλλοντα και τον ταμία.
2. Οι δαπάνες διενεργούνται σε εκτέλεση διπλότυπων ενταλμάτων πληρωμής, που προσυπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία της Ένωσης και στα οποία σημειώνεται η αντίστοιχη εγκριτική απόφαση του Δ.Σ., στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτονται τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία δαπανών.
3. Τα μετρητά κατατίθενται σε λογαριασμό της ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. σε ταμιευτήριο ή σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα. Ο λογαριασμός είναι κοινός στο όνομα του προέδρου ή του ταμία. Το ύψος του χρηματικού ποσού που παραμένει στα χέρια του ταμία για τις τρέχουσες ανάγκες, καθορίζεται με απόφαση του Δ. Σ.
4. Η διαχειριστική περίοδος της Ένωσης είναι δωδεκάμηνη. Αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επομένου έτους.
5. Στις αρχές Αυγούστου κάθε έτους συντάσσεται από το Δ.Σ. ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων της επόμενης διαχειριστικής περιόδου, που υποβάλλεται για έγκριση στη Γ.Σ.
Στην ίδια Γ.Σ. υποβάλλεται για έγκριση και ο οικονομικός απολογισμός της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου μαζί με τον αντίστοιχο ισολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΜΕΛΗ
Τα μέλη της Ένωσης είναι τακτικά και επίτιμα.
1. Τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί, διορισμένοι στη Στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευση οι οποίοι: α) είναι πτυχιούχοι των Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών της χώρας και τα πτυχία τους έχουν ως κατεύθυνση τη Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, β) είναι οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων Ανώτατων Σχολών Καλών Τεχνών του εξωτερικού που τα πτυχία τους έχουν αναγνωριστεί από τον αρμόδιο κρατικό φορέα ως ισότιμα και αντίστοιχα των απονεμομένων πτυχίων από τις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας με αντίστοιχες κατευθύνσεις.
2. Επίσης τακτικά μέλη της Ένωσης γίνονται οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου (ΠΕ 08) για τη συμβατική περίοδο απασχόλησής τους και εάν δεν επαναπροσληφθούν, διατηρούν το δικαίωμα του μέλους για τα επόμενα δύο έτη, εφόσον και οι ίδιοι το επιθυμούν, εκπληρώνοντας τις προϋποθέσεις που ισχύουν για όλα τα μέλη. Τις προϋποθέσεις εγγραφής των τακτικών μελών ελέγχει το Δ.Σ. της Ένωσης. Η εγγραφή των τακτικών μελών γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου που συνοδεύεται από την κατάθεση του πτυχίου του και με την καταβολή του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής.
3. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Γ.Σ. ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. ή τακτικού μέλους πρόσωπα που συντέλεσαν καθοριστικά στην επίτευξη των σκοπών της Ένωσης, ή στην προαγωγή της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης γενικότερα και δεν είναι τακτικά μέλη της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα και υποχρέωση:
1. Να συμμετέχουν στις τακτικές και έκτακτες γενικές συνελεύσεις, να συζητούν και να εκθέτουν ελεύθερα τις απόψεις τους πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Να υποβάλλουν προτάσεις στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. για να περιληφθούν εφόσον εγκριθούν από τη Γ.Σ. στην ημερήσια διάταξη.
2. α) Να αξιώνουν την προαγωγή των σκοπών της Ένωσης, β) να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών της Ένωσης και στην επεξεργασία των αιτημάτων, γ) να ενημερώνονται πλήρως από το Δ.Σ. για όλα τα θέματα που αφορούν την Ένωση και να ελέγχουν τις πράξεις του, δ) να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή τους με την έναρξη του σχολικού έτους και να εξοφλούν έγκαιρα τις έκτακτες οικονομικές τους υποχρεώσεις προς την Ένωση. Η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων αφαιρεί από το μέλος τα δικαιώματα που του παρέχει το καταστατικό της Ένωσης. Μπορεί να επανακτήσει τα δικαιώματα του μέλους εφόσον τακτοποιήσει τις οικονομικές του εκκρεμότητες και ε) να ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αποφάσεων των Γ.Σ., τις διατάξεις και το πνεύμα του παρόντος καταστατικού και σύμφωνα με τις γενικότερες επιδιώξεις της Ένωσης.
3. Να εκλέγουν και να εκλέγονται καθώς επίσης να ψηφίζουν σε κάθε ψηφοφορία για τη λήψη αποφάσεων.
4. Τα επίτιμα μέλη μετέχουν στις Γ.Σ. και σε κάθε είδους εκδηλώσεις της Ένωσης, έχουν δικαίωμα λόγου στις Γ.Σ., αλλά όχι το δικαίωμα ψήφου και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
1. Τακτικό μέλος της ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ. διαγράφεται: α) για πράξεις του, που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Ένωσης και β) εάν αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής όπως ορίζονται στο άρθρο 5.
2. Για τις περιπτώσεις α) και β) διαγραφή μέλους μπορεί να γίνει μόνο ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που αποφασίζει με πλειοψηφία 3/4 των ταμειακώς τακτοποιημένων παρόντων μελών κατά την ψηφοφορία.
3. Απόφαση διαγραφής δεν μπορεί να παρθεί από τη Γ.Σ. αν προηγούμενα δε δοθεί δυνατότητα στο υπόλογο μέλος να αντικρούσει τις κατηγορίες σε βάρος του. Εάν το υπόλογο μέλος δεν προσέλθει μέσα σε τακτή προθεσμία για εξηγήσεις και απολογία, η Γ. Σ. αποφασίζει ερήμην. Μέλος της Ένωσης μπορεί να παύσει να θεωρείται μέλος, ύστερα από αίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Το Δ.Σ. είναι 7μελές εκλεγόμενο κάθε διετία ύστερα από μυστική ψηφοφορία, με ενιαίο ψηφοδέλτιο από τα ταμειακά ενήμερα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, κατά τους ορισμούς του νόμου και τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού. Αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, το γραμματέα, τον ταμία και άλλους τρεις συμβούλους.
2. Η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γίνεται με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλεί γι’ αυτό το σκοπό ο σύμβουλος που πλειοψήφησε το αργότερο μέσα σε 10 εργάσιμες μέρες μετά τις αρχαιρεσίες.
3. Πρόεδρος της Ένωσης ορίζεται εκείνος που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας με άλλα μέλη του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται η εκλογή μεταξύ των ισοψηφησάντων. Σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Κατά την πρώτη συνεδρίαση εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Δ.Σ. και σε χωριστές ψηφοφορίες, ο αντιπρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας.
Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν γίνει δυνατή η εκλογή για κάποια από τις παραπάνω αρμοδιότητες, τότε συγκαλείται σε οκτώ (8) μέρες νέα (δεύτερη) συνεδρίαση κατά την οποία αρκεί απλή πλειοψηφία.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια επαναληπτική συνεδρίαση, οπότε, εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία διενεργείται κλήρωση. Σε περίπτωση παραίτησης από κάποιο απ’ τα παραπάνω αξιώματα, η αντίστοιχη θέση αναπληρώνεται με την ίδια πιο πάνω διαδικασία.
4. Μέλος του Δ.Σ. που παραιτείται ή διαγράφεται ή απουσιάζει αδικαιολόγητα επί πέντε συνεχείς τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. απαλλάσσεται αυτοδικαίως των καθηκόντων του και αντικαθίσταται με το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
5. Αν η πλειοψηφία του Δ.Σ. παραιτηθεί και η αντικατάσταση των μελών δεν μπορεί να γίνει από αναπληρωματικά μέλη, συγκαλείται αυτοδικαίως έκτακτη Γ.Σ. από τα υπόλοιπα μέλη σε ένα μήνα και εκλέγεται νέο Δ.Σ.
6. Τα αξιώματα στο Δ.Σ. είναι τιμητικά και άμισθα. Τα τακτικά όμως μέλη του, παίρνουν έξοδα μετακινήσεων και παράστασής τους, που καθορίζονται από το Δ.Σ. στα πλαίσια ειδικής πίστωσης, εγγραφόμενης στον προϋπολογισμό και εγκρινόμενης από το Δ.Σ. Ειδικά ο ταμίας, για τυχόν διαχειριστικά λάθη, δικαιούται επιπλέον το 1/100 (ένα εκατοστό) των κατ’ έτος πραγματοποιούμενων εισπράξεων.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ - ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο του Δ.Σ. ή δύο τουλάχιστον από τα μέλη του, που με αίτηση προς τον πρόεδρο ορίζουν τα θέματα που θα συζητηθούν. Το Δ.Σ. συγκαλεί ο πρόεδρος δια προσκλήσεως προς τα μέλη.
2. Η μέρα και η ώρα των συνεδριάσεων ορίζεται από πριν. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη της Ένωσης για να τις παρακολουθήσουν αν το επιθυμούν. Μέλη της Ένωσης που παρακολουθούν τη συνεδρίαση μπορούν να διατυπώσουν γνώμες προς το Δ. Σ. σε σύντομο χρόνο οριζόμενο από το Δ.Σ.
Το Δ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις και για θέματα μη αναφερόμενα στην ημερήσια διάταξη, έπειτα από πρόταση συμβούλου εγκρινόμενη απ’ την πλειοψηφία των μελών του.
3. Το Δ. Σ. είναι σε απαρτία όταν οι παρόντες είναι τουλάχιστον (4) τέσσερις.
4. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί και αντιπροσωπεύει την Ένωση σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους (επιστημονικές, καλλιτεχνικές, εκπαιδευτικές, υπηρεσιακές, δικαστικές οργανώσεις και αρχές).
2. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και άλλα μέλη του Δ.Σ. παίρνουν μέρος στις συναντήσεις με διάφορους φορείς και παράγοντες.
3. Επίσης ο πρόεδρος του Δ.Σ.:
α) Συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Δ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις του και
β) Υπογράφει μαζί με το γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα, μαζί δε με τον ταμία όλα τα έγγραφα διαχείρισης.
4. Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας σε δύο συνεχείς ψηφοφορίες για το ίδιο θέμα, η ψήφος του προέδρου θεωρείται διπλή. Το αυτό ισχύει και για τον προεδρεύοντα αντιπρόεδρο.
5. Τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος,
και σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος, ο γραμματέας ή άλλο μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο σε όλες τις αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.
2. Μπορεί να ασκεί ορισμένα από τα καθήκοντα του προέδρου μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. και ύστερα από σχετική πρόταση του προέδρου.
3. Οργανώνει και προγραμματίζει τις εκδηλώσεις της Ένωσης, συντονίζει τις διάφορες επαφές και σχέσεις με άλλους εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς.
4. Έχει την ευθύνη για το συντονισμό και λειτουργία των επιτροπών εργασίας και εισηγείται στο Δ.Σ. τα πορίσματά τους.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
1. Ο γραμματέας έχει την υπευθυνότητα της γραμματείας και των γραφείων της Ένωσης.
2. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τηρεί όλα τα βιβλία - εκτός των διαχειριστικών - και το αρχείο της Ένωσης, καθώς και τη σφραγίδα της.
3. Επιμελείται της αλληλογραφίας και των ανακοινώσεων της Ένωσης.
4. Προσυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.
5. Συντάσσει το σχέδιο της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ.
6. Φροντίζει για τις δημοσιεύσεις και εκδόσεις της Ένωσης και παρακολουθεί κάθε δημοσίευμα, εκδήλωση, κίνηση ή ενέργεια σχετική με τους σκοπούς και τα ενδιαφέροντα της ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.
7. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο.
8. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος προέδρου και αντιπροέδρου – αναπληρώνει τον πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΤΑΜΙΑΣ
1. Ο ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία της Ένωσης και έχει τη γενική υπευθυνότητα για τη διαχείριση της περιουσίας της.
2. Εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις τους πόρους της Ένωσης και πληρώνει κάθε δαπάνη που έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. και ενημερώνει το μητρώο μελών με το γραμματέα.
Ποσά μεγαλύτερα από το εκάστοτε καθοριζόμενο σύμφωνα με το άρθρο 4, μέρος Β Διαχείριση, παρ. 3 υποχρεούται να καταθέσει στο λογαριασμό που ορίστηκε από το Δ. Σ.
3. Υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο τα συγκεντρωτικά γραμμάτια είσπραξης και μαζί με τον πρόεδρο και το γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
4. Συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων για το επόμενο διαχειριστικό έτος, καθώς και τον οικονομικό απολογισμό μαζί με τον ισολογισμό κάθε διαχειριστικής περιόδου, αμέσως μετά τη λήξη της.
5. Προβαίνει σε αναλήψεις από τον τραπεζικό λογαριασμό ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. με προσυπογραφή της αντίστοιχης επιταγής από τον πρόεδρο.
6. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από άλλο μέλος που ορίζεται από το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
Το Δ.Σ. έχει συλλογικές υποχρεώσεις και καθήκοντα.
1. Παρακολουθεί όλα τα θέματα που αφορούν την καλλιτεχνική εκπαίδευση και ενημερώνει σχετικά τα μέλη.
2. Εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ. και κινητοποιεί τα μέλη της Ένωσης και προωθεί κοινές ενέργειες με άλλους συλλόγους για προβλήματα κοινού ενδιαφέροντος. Γενικά αποφασίζει και προβαίνει στις αναγκαίες πράξεις για κάθε πρόβλημα που αφορά τους καλλιτέχνες εκπαιδευτικούς.
3. Λογοδοτεί απέναντι στις Γ.Σ. που ασκούν έλεγχο στη διοίκηση.
4. Το Δ.Σ. κατά την ετήσια Γ.Σ. λογοδοτεί για τη δράση του γενικά. Υποβάλλει απολογισμό δουλειάς καθώς και έκθεση ταμειακής διαχείρισης.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύεται από το μέλος της που πλειοψήφησε. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής περιόδου του Δ.Σ.
2. Η Ε.Ε. συνέρχεται μια φορά το χρόνο μέσα σε 15 μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του ταμία.
Η εξελεγκτική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων και των τριών μελών. Ο διοικητικός έλεγχος που ασκεί η εξελεγκτική επιτροπή συνίσταται στην εξακρίβωση των ενεργειών της δράσης και στο χαρακτηρισμό τούτων ως συμφώνων ή όχι προς το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Η Ε.Ε. ελέγχει τα βιβλία και την οικονομική διαχείριση της Ένωσης και υποβάλλει λεπτομερή έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. Η εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη, που εκλέγονται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύεται από το μέλος της που πλειοψήφησε. Ασκεί τον έλεγχο κάθε διαχειριστικής περιόδου του Δ.Σ.
2. Η Ε.Ε. συνέρχεται μια φορά το χρόνο μέσα σε 15 μέρες από την έγγραφη ειδοποίηση του ταμία.
Η εξελεγκτική επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία παρόντων και των τριών μελών. Ο διοικητικός έλεγχος που ασκεί η εξελεγκτική επιτροπή συνίσταται στην εξακρίβωση των ενεργειών της δράσης και στο χαρακτηρισμό τούτων ως συμφώνων ή όχι προς το καταστατικό και τις αποφάσεις των Γ.Σ. Η Ε.Ε. ελέγχει τα βιβλία και την οικονομική διαχείριση της Ένωσης και υποβάλλει λεπτομερή έκθεση με τα πορίσματα του ελέγχου στη γενική συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το Δ.Σ. για διευκόλυνση της δράσης του έχει δικαίωμα να συνιστά επιτροπές από μέλη της Ένωσης και να αναθέτει τη μελέτη και έρευνα εκπαιδευτικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και τεχνικών θεμάτων.
2. Οι προτάσεις των ειδικών επιτροπών εισάγονται στο Δ.Σ. και υλοποιούνται εφόσον εγκριθούν από το Δ.Σ.
3. Ο πρόεδρος ή άλλο μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις των ειδικών επιτροπών και να εκθέτει τη γνώμη του για τα συζητούμενα θέματα.

ΑΡΘΡΟ 18 - ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Έχει την ανώτατη εποπτεία και αποφασίζει τελικά για κάθε θέμα, που, κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης.
2. Η Γ.Σ. συγκαλείται:
α) Τακτικά μια φορά το χρόνο στην Αθήνα μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο και σε ημερομηνία που ορίζεται από το Δ.Σ. τουλάχιστον 20 μέρες πριν.
β) Έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. ή ζητείται με αίτηση του 1/4 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή ειδοποιούνται τα μέλη οκτώ μέρες τουλάχιστον νωρίτερα.
3. Οι τακτικές και έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται με έγγραφες προσκλήσεις του Δ.Σ., όπου αναγράφεται η ημέρα, ο τόπος, η ώρα και τα θέματα της Γ.Σ. που θα συζητηθούν.
4. Την έναρξη των εργασιών της ετήσιας Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης κηρύσσει ο πρόεδρος της Ένωσης και προεδρεύει αυτής για την εκλογή τριμελούς προεδρείου που κατευθύνει εφεξής τις εργασίες της. Το προεδρείο αυτό αποτελείται από πρόεδρο, αντιπρόεδρο, και γραμματέα, ο οποίος επιμελείται και της τήρησης των πρακτικών.
Ο προεδρεύων στη Γ.Σ. διευθύνει τη συζήτηση, δίνει λόγο και τον αφαιρεί από τους παρευρισκόμενους και φροντίζει για την ακριβή εφαρμογή του καταστατικού στη λειτουργία των Γ.Σ.
5. Ο προεδρεύων της Γ.Σ. δίνει πρώτα το λόγο στον πρόεδρο του Δ.Σ. και τα μέλη του Δ.Σ. και εγγράφει κατά σειρά τους λοιπούς ομιλητές.
6. Θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη συζητούνται μόνο με έγκριση της Γ.Σ.
7. Στις αρχαιρεσίες ειδικά προεδρεύει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής.
8. Στη διάρκεια της Γ.Σ. δεν επιτρέπονται διακοπές, αντεγκλήσεις και διαλογικές συζητήσεις.
9. Αν ο αριθμός των ομιλητών είναι μεγάλος, ορίζεται χρονικό όριο για τον καθένα. Κανένα θέμα δεν μπορεί να ψηφισθεί αν δεν τελειώσει πρώτα ο κατάλογος των ομιλητών.

ΑΡΘΡΟ 19 - ΑΠΑΡΤΙΑ ΤΗΣ Γ.Σ. – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1. Σε απαρτία βρίσκεται η Γ.Σ. όταν παρευρίσκεται σ’ αυτή το 1/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη συνεδρίαση, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται χωρίς άλλη πρόσκληση, μέσα σε οκτώ (8) μέρες με τα ίδια θέματα, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν προσέλθουν σ’ αυτήν.
2. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία, οι αποφάσεις των Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ουδέποτε δε δια βοής.
Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια, επιβάλλεται δε οπωσδήποτε για τη λήψη αποφάσεων που αναφέρονται σε θέματα προσωπικά και εκλογής οργάνων της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Γ.Σ.
Η Γ.Σ. ασκεί το γενικό έλεγχο για κάθε υπόθεση της Ένωσης.
1. Εκλέγει τα μέλη των συλλογικών οργάνων και ελέγχει την πρακτική και τη δράση τους.
2. Παίρνει αποφάσεις για κάθε σοβαρό ζήτημα που αφορά την Ένωση και καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις πάνω στις οποίες υποχρεούται να βαδίσει το Δ.Σ.
3. Μπορεί να τροποποιεί το καταστατικό της Ένωσης και να αποφασίζει όταν υπάρχουν διαφορές στην ερμηνεία του.
4 Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό δράσης του Δ. Σ. και
5. Εγκρίνει ή όχι τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., λαβαίνοντας υπόψη την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή του ή μη από κάθε ευθύνη.
6. Αποφασίζει για την τυχόν διαγραφή μελών και μπορεί να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
1. Το Δ.Σ. της Ένωσης δύο (2) μήνες πριν λήξει η θητεία του, υποχρεούται με εγκύκλιό του προς όλα τα μέλη, να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής.
2. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή Δ.Σ. διενεργούνται από την εφορευτική επιτροπή μέσα στην εβδομάδα που ακολουθεί την ετήσια τακτική γενική συνέλευση.
3. Όσοι από τα ταμειακώς εντάξει μέλη της Ένωσης θέλουν να εκθέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ., υποβάλλουν υποψηφιότητα μέχρι και την ημερομηνία της Γ.Σ. Η εφορευτική επιτροπή ελέγχει αν οι υποψήφιοι είναι κανονικά μέλη.
4. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ.
5. Συντάσσεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ο κατάλογος των υποψηφίων κατ’ αλφαβητική σειρά, το οποίο πολυγραφείται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια μπαίνουν σε φακέλους σφραγισμένους από την Ε.Ε. και μονογραφημένους από τον πρόεδρο της Ε.Ε.
Στα ψηφοδέλτια προηγείται η καταχώρηση των υποψηφίων για το Δ.Σ. και ακολουθεί, σε ιδιαίτερη παράγραφο, εκείνων, για την εξελεγκτική επιτροπή.
6. Την έναρξη της ψηφοφορίας κηρύσσει ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής.
7. Η ψηφοφορία διαρκεί συνεχώς από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, παρατεινόμενη εφόσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων, διεξάγεται δε μυστικά. Για το σκοπό αυτό ο ψηφοφόρος αποσυρόμενος σε ειδικό χώρο (παραβάν) σημειώνει πάνω στο ψηφοδέλτιο και μπροστά από το όνομα της προτίμησής του: α) μέχρι επτά (7) το πολύ σταυρούς για το Δ.Σ. και β) μέχρι τρεις (3) το πολύ για την εξελεγκτική επιτροπή.
Στη συνέχεια, τοποθετεί το ψηφοδέλτιο μέσα στο σφραγισμένο και μονογραφημένο φάκελο, τον οποίο ρίχνει ιδιόχειρα στην ψηφοδόχο, η οποία –πριν αρχίσει η ψηφοφορία– έχει σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή, αναφέροντας αυτό το γεγονός στο σχετικό πρακτικό της.
8. Η Ε.Ε. έχει πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο εγγράφονται οι εκλογείς. Με τη λήξη της ψηφοφορίας το πρωτόκολλο κλείνεται και υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή.
9. Κάθε ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση στην εφορευτική επιτροπή, για τυχόν παραβάσεις που σημειώθηκαν σύμφωνα με την κρίση του στη διάρκεια της ψηφοφορίας.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται γραπτές και καταχωρούνται στα πρακτικά. Η εφορευτική επιτροπή αποφασίζει για τις ενστάσεις και καταχωρεί την απόφασή της στο βιβλίο πρακτικών.
10. Όταν λήξει η ψηφοφορία συντάσσεται πρακτικό που αναφέρει τον αριθμό των εγγεγραμμένων, των ψηφισάντων, την ώρα λήξης της ψηφοφορίας και βεβαιώνεται ότι η κάλπη ήταν άθιχτη μέχρι τη στιγμή που ανοίχτηκε. Μετά καταμετρούνται οι φάκελοι.
Αν τυχόν περισσεύουν φάκελοι, αφαιρείται και καταστρέφεται αντίστοιχος αριθμός τους, ανασυρόμενος στην τύχη.
Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται οι φάκελοι και ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής αναγράφει σε κάθε έγκυρο ψηφοδέλτιο τον αριθμό σταυρών προτίμησης για κάθε εκλεγόμενο όργανο θέτοντας παραπλεύρως αυτού τη μονογραφή του.
11. Η διαλογή τελειώνει με τη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ψηφοφορίας και διαλογής, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των ψηφισάντων και εκείνος των έγκυρων και άκυρων ή λευκών ψηφοδελτίων, καθώς και -κατά σειρά επιτυχίας- τα ονόματα των υποψηφίων με τον αντίστοιχο αριθμό σταυρών προτίμησης για καθένα τους.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να παρίσταται κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής.
12. Η εφορευτική επιτροπή μετά απ’ την εκλογή προβαίνει στη σύνταξη και υπογραφή πρακτικού ανακήρυξης επιτυχόντων, στο οποίο αναγράφονται κατά σειρά επιτυχίας τα ονόματα των εκλεγέντων και αναπληρωματικών για κάθε όργανο με τον αντίστοιχο αριθμό των σταυρών προτίμησης για τον καθένα.
Αντίγραφα των πρακτικών της ψηφοφορίας-διαλογής και ανακήρυξης των επιτυχόντων παραδίδονται από την εφορευτική επιτροπή στο σύμβουλο που πήρε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης.
Με αίτηση οποιουδήποτε μέλους και μέσα σε τρεις μέρες από την υποβολή της, χορηγείται υποχρεωτικά από τη διοίκηση της Ένωσης στον αιτούντα, αντίγραφο των πρακτικών της εφορευτικής επιτροπής.
13. Η εφορευτική επιτροπή μετά το πέρας των αρχαιρεσιών και την ανάδειξη των επιτυχόντων συμβούλων, παραδίδει μέσα σε τρεις μέρες το εκλογικό υλικό στο γραμματέα του αποχωρούντος Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής του, περατώνοντας έτσι την αποστολή της.
14. Ο απερχόμενος γραμματέας υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω υλικό μαζί με το υπόλοιπο αρχείο, τη σφραγίδα και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Ένωσης στο νέο Δ.Σ. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται ειδικό πρακτικό.
15. Ο πρώτος από τους πλειοψηφήσαντες συμβούλους, συγκαλεί το Δ.Σ για τη συγκρότησή του σε σώμα, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του αρθρ. 8 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 22 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
1. Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της Γ.Σ. Για να γίνει τροποποίηση του καταστατικού η Γ.Σ. θεωρείται ότι είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον το 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, μέρος Β ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, παρ.4.
Η απόφαση παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 23 - ΔΙΑΛΥΣΗ
1. Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται ειδική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη εφαρμοζόμενης της διαδικασίας των εκλογών.
2. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, πρέπει να ψηφίσουν τα μισά και πλέον ταμειακά εντάξει μέλη και να υπάρξει πλειοψηφία των 3/4 απ’ αυτά.
3. Η διάλυση προτείνεται είτε με εισήγηση του Δ.Σ. είτε με αίτηση που υποβάλλεται σ’ αυτό από εκατό (100) τουλάχιστον μέλη ταμειακά τακτοποιημένα. Και στη δεύτερη αυτή περίπτωση το Δ.Σ. συντάσσει εισήγηση που διατυπώνει τη δική του περί διάλυσης, εκτίμηση.
4. Σε περίπτωση που θα εγκριθεί η διάλυση της Ένωσης, τα περιουσιακά στοιχεία της περιέρχονται σε ίδρυμα, οργανισμό ή φορέα που ήθελε ορίσει η Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 24
Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τις Γ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων.

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Αγκαβανάκη Αργυρή
2. Αλεξανδράτου Στέλλα
3. Βασιλάκου Αργυρή
4. Γιαννάκης Νικόλαος
5. Δαβιλά Ελένη
6. Δαμιανάκη Φανή
7. Δράκος Ευθύμιος
8. Ευαγγελίου Κωνσταντίνος
9. Ζιρώ Όλγα
10. Κουντουράκη Αγγελική
11. Κωτσόγιαννης Δημήτριος
12. Λιάκου Μαρία
13. Μανωλαράκη Ελένη
14. Παληοκώστα Παναγιώτα
15. Παπαθεοδώρου Καλλιόπη
16. Παραστατίδου Σοφία-Ελένη
17. Πλέσσα Ελισάβετ
18. Ποτόγλου Κυριακή
19. Ρουμπάνη Νίκη
20. Ρούσσου Ευστρατία
21. Σαρρή Πηνελόπη
22. Χατζή Ζωή

ΑΘΗΝΑ 25-11-2010

Η Ένωση στο Facebook.

Εικαστική Παιδεία Preview

Κατεβάστε μία προεπισκόπηση της Εικαστικής Παιδείας, μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα καθώς και μέρος από κάποια άρθρα.

Download Free edition

Εικαστική Παιδεία PRO Edition

Αγοράστε την Εικαστική Παιδεία, Ενισχύστε την Ένωση και ενημερωθείτε για όλα τα νέα που αφορούν τον κλάδο.

Buy PRO edition

Go to top

Ο ιστότοπος art-teachers.com χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση και την αποτελεσματικότερη εμπειρία πλοήγησή σας. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας συμφωνείτε με την χρήση των cookies. Αν δεν συμφωνείτε τότε θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα τον περιηγητή σας (browser) ώστε να μην δέχεται cookies.